skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
Project : Home Building บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Owner : คุณศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
Site : โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
Area : 458 ตร.ม.
Completion : 10 กพ. 2555 – 10 พย. 2555
Architect : กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี ภสถ.6471
Style : บ้านร่วมสมัย Contemporary
Architect : ระบบโครงสร้าง RC หลังคา Excella ผนังอิฐมวลเบา WindsorSignature
Back To Top
×Close search
Search