skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
อินเตอร์โฮมรับรางวัลเมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย-ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม

รับสร้างบ้าน-เมืองเป็นมิตร

อินเตอร์โฮม-รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองเป็นมิตรของคนสูงวัยศุนย์รับสร้างบ้านอินเตอ์โฮม
ได้รับคัดเลือก ร่วมแสดงนวัตกรรม บ้านใจดี รองรับสังคมผู้สูงอายุ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จาก ท่านรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.)
งาน “เมืองเป็นมิตรของคนสูงวัย นวัตกรรมยุคใหม่4.0” Innovation :Age-Friendly City
วันจันทร์ที่ 21 พค.2561
ณ.โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
#interhomeproperty #รับสร้างบ้าน #บ้านใจดี   #นายช่างผู้ปลูกเรือน

Back To Top
×Close search
Search