skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6692-639-4333
การสร้างบ้าน กับ ความ(ไม่)เชื่อไสยศาสตร์ โดย ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม

ในการก่อสร้างบ้าน ความเชื่อที่คนไทย ที่ทำตามๆ กันมา ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ-ก่อสร้าง อาทิ
“ฮวงจุ้ย” “ฤกษ์ยาม”หรือ “พิธีกรรม”
แบบต่างๆ ที่ทำโดยผู้วิเศษ ส่งผลดี-ร้าย กับชีวิตของผู้อยู่อาศัย หรือ อาจเป็นเพียงกุศลโลบาย ของบรรพบุรุษในอดีต ที่ขาดที่พึ่ง จึงไปนับถือผีสาง เทวดา จะบันดาล ชีวิตเราได้ ลองทบทวนและมาหาคำตอบกัน…
.
นายช่างและครอบครัวในอดีต ก็ปฎิบัติด้วยความที่มีความเชื่อตามๆกันมา ว่าการใช้ชีวิต มีสิ่งที่คอยบันดาลเราให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ กราบไหว้ไปหมดตั่งแต่ ต้นไม้ศักด์สิทธิ์ ศาลศักดิ์สิทธ์ รุกขเจดีย์ ภูเขาศักดิ์สิทธ์ แม้แต่ผู้วิเศษฯลฯ
.
มิใยต้องพูดถึงการประกอบอาชีพ ด้วย
โดยเฉพาะสาขางานก่อสร้าง ทำกันตั้งแต่ มีฤกษ์ยามมงคล ยกเสาเอก บันไดต้องเลขคี่ หันหัวนอนตะวันตกไม่ได้ ไม่รวมถึงความเชื่อฮวงจุ้ยที่ เหล่าซินแสหลายสำนัก ใ้ห้ทำแบบโน้นแบบนี้ดี ซึ่งให้มาดูบ้านเดียวกัน ก็ต่างพูดคนละอย่าง (ทุบกันจนบ้านพัง)
.
ตลอด2ปีมานี้ นายช่างละทิ้งความเชื่อเหล่า นี้ เพราะศึกษาพุทธศาสนาแบบแก่นแท้ คือ “พุทธวจน” เป็นการศึกษาเฉพาะคำพระศาสดา
พุทธ คือ พระพุทธเจ้า
วจนะ คือ คำที่ออกจากปากพระศาสดา
ที่ทรงตรัสรู้ และสอนเฉพาะเรื่องการพ้นทุกข์
.
พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
ทรงสอนให้พ้นทุกข์ ทรงสอนแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ เพราะมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดมาตลอดการยาวนาน ทางดับทุกข์ หรือแก้กรรมที่ถูกต้องคือการปฎิบัติ
“มรรคมีองค์แปด”
ย่อเหลือ3 คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา”
ย่อเหลือ1 คือ “อานาปานสติ”(สมาธิ)
ชนเหล่าใด ปฎิบัติให้มาก เจริญให้มาก ก็จะเกิดกุศล ผู้ปฎิบัติตามแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเอง ทำแทนหรือส่งบุญกันมิได้ และทรงสอนภิกขุ ให้เว้นขาดจากการทำ “เดรัจฉานวิชา” หรือพิธีกรรม แบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่น เสีย
.
ฉะนั้น เรื่องที่คนไทย ทำตามๆกันมา ดังอ้างถึงข้างต้น ไม่อาจส่งผล ให้แก้กรรม หรือ ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ ขึ้นอยู่การทำความดีด้วยตนเอง
.
หลายคนคงถามว่า แล้วตอนนี้นายช่าง ไม่ทำเรื่องนี้ ในขณะที่ลูกค้ามีความเชื่อ จะทำงานร่วมกันอย่างไร?
นายช่าง ก็จะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องอย่างพอประมาณ. แต่หากลูกค้า มีความเชื่อเหล่านี้อย่างมาก หรือเพื่อให้สบายใจไม่มีใครมาติเตียนภายหลัง ก็ยินดี ทำตามความต้องการหรือเรียกว่า “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่”
.
ด้านการออกแบบจะเน้นทีมงานใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรม สร้างบ้านให้อยู่สบาย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ทิศทางแดด-ลม การอนุรักษ์พลังงาน ความสวยงาม ปลอดภัย ตามความต้องการลูกค้า เป็นที่ตั้ง
.
ท้ายนี้ นายช่างเชื่อว่าการจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือความคิดผู้อื่นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะเรื่องที่ทุกคนเห็น และคุ้นเคยจนดูเหมือนว่าใครๆ ก็ทำกัน
.
แต่ในฐานะ”นายช่างผู้ปลูกเรือน” นายช่างเชื่อว่าเราควรทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือการมี “สัมมาอาชีวะ” (การเลี้ยงชีพชอบ)โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ก็น่าจะเพียงพอที่จะดำเนินชีวิต และ ทำธุรกิจให้ยั่งยืนตามที่นายช่างตั้งใจไว้ครับ

Back To Top
×Close search
Search